เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)

                                                    ตัวอย่าง...ผลงานการซ่อม...เพียงบางส่วน